Prenumerera på Nyheter


Senaste nytt från styrelsen

juni 16, 2020
 • INFO FRÅN SIMPLEKO
  Nya e-postadresser och Logga Från den 10 juni har vi nya e-postadresser, vi kommer ha samma sta...
 • Sommarhälsning från WE GO FASTIGHET AB f.d. Dirigo
  Vårt fullständiga namn är WE GO FASTIGHET AB. Alla kontaktuppgifter är de samma förutom att...
 • Byte av armaturer i Källare och förråd
  Mera elvision byter ut en del armaturer i källare och förråd hos oss, om ni är osäkra om det s...
 • Senaste nytt, övrigt

  februari 10, 2020
 • Viktigt från Valberedningen
  Tycker du att tryggheten runt Bofills båge är viktig? Har du åsikter om hur din bostadsförenin...
 • Grannaste granen i stan
  Enligt lokaltidningen Södermalm Direkt har vi i Fatbursparken den snyggaste julgranen i stan i år...
 • Internetgruppen, behöver förstärkas.
  Vi i Brf Bågen har Sveriges bästa bredband, sett till pris/prestanda. Detta bygger till stor d...
 • Arkiverade nyheter

  Kallelse till föreningsstämma

  • Ordinarie föreningsstämma hålls Tisdagen 19 maj 2020 19.00

  Stämman hålls hos Usine restaurang Adress: Södermalmsallen 36. Ingång märkt Fatburen sal Bourgogne.

  Vid föreningsstämman har varje medlem en röst. Innehar flera medlemmar bostadsrätt gemensamt, har de dock endast en röst. Röstberättigad är endast den som är medlem och som fullgjort sina förpliktelser mot föreningen. Den som nyligen har förvärvat bostadsrätt men ännu inte beviljats medlemskap har ingen rösträtt.

  En medlemsrätt vid föreningsstämma utövas av medlemmen personligen eller den som är medlemmens ställföreträdare enligt lag eller genom ombud. Ombud får bara företräda en medlem. Medlem får på föreningsstämma medföra högst ett biträde. Medtag fotolegitimation.

  Ombud skall förete skriftlig dagtecknad fullmakt. Bifogad förslag till fullmaktsformulär kan användas

  DAGORDNING

  1. Föreningsstämmans öppnande
  2. Val av stämmoordförande
  3. Anmälan av stämmoordförandes val av protokollförare
  4. Godkännande av röstlängd
  5. Fråga om närvarorätt vid stämma
  6. Godkännande av dagordning
  7. Val av 2 personer att jämte ordförande justera protokoll
  8. Val av minst 2 rösträknare
  9. Fråga om kallelse skett i behörig ordning
  10. Genomgång av styrelsens årsredovisning
  11. Genomgång av revisorernas berättelse
  12. Beslut om fastställande av resultat o balansräkning
  13. Beslut i anledning av bostadsföreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
  14. Beslut i fråga om styrelsens ansvarsfrihet
  15. Beslut om arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar för styrelsens ledamöter, revisorer, valberedning och andra förtroendevalda som valts av stämman
  16. Val av styrelseledamöter och suppleanter
  17. Presentation av HSB ledamot
  18. Val av revisor och suppleant
  19. Val av valberedning, 1 ledamot utses som ordförande
  20. Val av ombud och ersättare till distriktsstämmor samt övriga representanter i HSB
  21. Motioner från medlemmar 1. Solcellpaneler 2. Ljud mellan lägenheter. Bågen bekostar ljudmätning och analys. 3.Utbyte av porttelefoner. 4 .Installation av dörrstängare. . 5. Straffavgifter för felaktigt dumpat grovavfall 6. Slopad avgift för 2 hands uthyrning.
  22. Föreningsstämmans avslutande
  23. Övriga frågor

  Motionstiden gick ut 1 Mars 2020

  Årsredovisningen och kallelse är utdelad i brevlådor och kallelsen är uppsatt i portarna.

  Innan stämman vid regestrering finns kaffe och kaka from kl 18.30

  Varmt välkomna önskar styrelsen